MF logo NY
temp0020_navi_home  Hovedside   temp0020_navi_misc  Kontakt  temp0020_navi_mail  Email 
          Facebook Twitter    New Momentum_logo
  Hovedside  
  NY bok!  
  Kurs  
  Artikler  
  Servicemeny  
  Nyhetsbrev  
  Siste nytt  
  Om oss  
  Refleksjoner  
  Lenker  

MESTRING & SELVHJELP
for hjelpere og hverdagsmestrere

           Skogrand_Stubsjoen reversed

temp0020_yellow FORELØPIG INTRODUKSJON


Mestringsforum.no gir deg enkel tilgang til informasjon, kurs og individuell bistand innen mestring, selvhjelp, kommunikasjon, og positiv ansvarsmobilisering for eget liv og velvære. Vi ønsker å gi brukere og pårørende med store mestringsbehov innovative ressurser preget av empati og livsnær forståelse for hvordan du kan leve et meningsfylt liv i balanse - til tross for radikale mestringskrav. Vi har også spesielle tilbud til faglærte hjelpere på ulike nivå både i privat og offentlig sektor.

PS! Mange leser nå også Kristen L. Skogrands Livspoesi, som også kalles Selvhjelps- & MestringsPoesi. ~ Du finner den siden HER.  

Stubsjøen og Skogrand_framed

Sigurd Stubsjøen (v.) & Kristen L. Skogrand (h.)

Vil du følge Mestringsforum og inkluderes i våre tilak for og med Hverdagsmestrere og Hjelpere?

Få da med deg Mestringsmagasinet, vårt gratis nyhetsbrev. Les mer her... - eller klikk her nå for å sikre deg et verdifullt abonnement. På Facebook siden vår bygger vi løpende et varmt, inkluderende og inspirerende fellesskap. Din stemme og dine refleksjoner kommer til sin rett der. Klikk "Like(r)" for å slå følge med oss. Det samme gjelder vår profil på Twitter. Har du andre spørsmål kan du sende en fortrolig mail til kskogrand(a)gmail.com (e. benytte tlf. nr. nederst på siden). TUSEN TAKK!

 

Mestringsmagasinet

NewMomentum.no 

New Momentum, Inc., selskapet Kristen og Sigurd anvender for sine fellestiltak, presenterer akademiet, treningsressursene og bøkene vi introduserer sammen (norske detaljer her).

NY_New_Momentum_logo

Du får GRATIS abonnement og store fordeler også via våre øvrige nyhetsbrev (bl.a. Magasinet for Livsstyrke & Mindfulness™). Du kan også følge oss på NewMomentum sin Facebook side, og på FB-siden kalt LIVSSTYRKE. Der får du flere ressurser for personlig og profesjonell utvikling, selvhjelp, livsstyrketrening, kommunikasjon og mestring. Disse kompletterer tilbudene vi tilbyr her på Mestringsforum.no.

 

temp0020_yellow HVORFOR SATSER VI?


Mestringsforum.no ble lansert av Kristen L. Skogrand i '05 på forespørsel fra brukere og pårørende, interesseorganisasjoner, helse- og velferdsetater, samt faglærte hjelpere med samme mål som vi:

Å inspirere deg mot en bedre, mer meningsfylt hverdag; ved å gi deg genuine opplevelser av at mestring, selvhjelp, læring og kommunikasjon faktisk nytter. D.v.s. når disse dynamiske prosessene iverksettes fornuftig, og trengs aller, aller mest. Vårt mål er optimalt livsINNHOLD og økt livsKVALITET for deg og dine!

BLANT ANNET TILBYR VI:

- Kurs og seminarer tilpasset brukere og pårørende. Vi benytter både e-læring, vanlige arrangement på forskjellige arenaer og steder, samt flere interaktive kanaler (bl.a. populære nettbaserte videoseminarer omkring mange tema hverdagsmennesker og profesjonelle aktører samlet har vist å verdsette!).

- Kurs og seminarer spesielt utviklet for profesjonelle hjelpere, fagpersonell, organisasjoner, institusjoner og bedrifter. (Herunder også en rekke på såkalt "skreddersøm".)

- Individuell og Teambasert rådgivning, coaching, prosessveiledning og mentorstøtte.

- Presentasjoner og Foredrag - igjen både på bestilling og "skreddersøm", og via åpne arrangement for mange mågrupper. Send din forespørsel til oss om vår deltakelse når som helst. Vi er fleksible og veldig takknemlige for alle de samarbeid vi allerede gleder oss stort over. D.v.s. både med bedrifter, organisasjoner, spesielle interessegrupper, og Eventbyråer i mange nisjer :-)

- Artikler og annen informasjon, med hovedvekt på temaer innen mestring, kommunikasjon, læring og selvhjelp. (Herunder også spesialstoff for coacher, andre veiledere, medisinsk fagekspertise og profesjonelle hjelpere i mange kategorier!) ~ Vårt unike IML™ Program (Integrert Mindfulness™) er også av ekstraordinær aktualitet både for enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter i dag.  

Se vår Servicemeny for flere detaljer. 

"Livets essens er å leve, ikke bare eksistere", sier Kristen ofte til våre tilhørere og kolleger. Vi har et sterkt ønske om at brukere, pårørende og fagpersonell løftes, inspireres og styrkes mot et liv med glød, verdidrevet innsats, og fornyet tro på at "det nytter" som følge av det vi tilbyr. Kristen har viet seg til å være en positiv katalysator og proaktiv støttespiller i sine verv i bruker- og fagmiljø i Norden og USA, og Sigurd står selv sentralt i lignende engasjement. Sammen er vi også priviligerte mentorer for fageksperter og lederteam innen helse, velferd og levekår i en rekke land.

Samspill, tillit, diskresjon og målfokuserte initiativ står sentralt i alt vi kan utrette. For å oppnå optimale resultater finnes kun én vei: Å jobbe effektivt sammen - mot felles mål! Vi ønsker derfor dine innspill velkommen, for økt samhandling, slagkraft og rekkevidde!

Tilbake til toppen av siden

Klikk på coveret for intro om boken vi frigir i 2013.

Skult_Handikapp-Maskert_Smerte

 

 

Billboard_Couple_iStock_CROP

BLI FORSTÅTT  

heller enn forklart på feil grunnlag...

"Menneskets største behov er ikke å bli forklart, men forstått!"

Som initiativtager til Mestringsforum.no har jeg sett skadevirkningene når kronisk syke, pårørende eller andre med omfattende mestrings- og hjelpebehov til tider blir "forklart" og "fortolket" på sviktende grunnlag, i stedet for å bli respektert og forstått i pakt med hvem de er og hva de virkelig trenger. "Ikke-reparerbar sykdom" har ofte stått som en for stor kontrast til idealene innen deler av helsevesenet.

Idealene? Optimal bedring, og helst behandling som resulterer i full helsegevinst i form av "vellykket behandling og varig reparasjon". Idealene skal og må være der. For mange kronisk syke blir likevel akkurat idealene deler av helsekjeden fortsatt drives etter, en av de største hindringene for et meningsfylt og fullverdig liv. D.v.s. et rikt liv på tross av mangel på legende behandling... Mange sønderbrutte enkeltmennesker og familier i total oppløsning ligger i kjølvannet av denne tilnærmingen. Kanskje kjenner du deg igjen?

(Les mer om dette i artikkelen "Forklart eller forstått" ved å klikke her.)

I dag er min gode venn, kollega og medforfatter, psykolog Sigurd Stubsjøen og jeg (Kristen L. Skogrand) i gang med boken:

SKJULT HANDIKAP - MASKERT SMERTE
Styrk forståelsen & din livskvalitet når du må leve med sykdom eller livsutfordringer andre ikke kan se!

Vi har lagt ut en forhåndspresentasjon, som du finner her. Abonnenter på Mestringsmagsinet får delta på den avsluttende ferden mot ferdigstilling. Klikk her og få ditt gratisabonnement nå. Takk!

-- Tilbake til refleksjonene om dagens situasjon i helse- og omsorgssystemene... 

Samtidig som helseidealene om 'reparerbar sykdom' kan være delvis hindrende for deg med eks.vis sjeldne/lite kjente eller 'usynlige' lidelser, er nye og verdifulle ideologier og trender på vei inn i helse- og omsorgslandskapet vi opererer i. Det gjelder også for deg som har andre radikale livsutfordringer og mestringsbehov i hverdagen! Aktiv brukermedvirkning, inkluderende arbeidsliv, individuell plan, og likeverdig samhandling i form av sterkere samarbeid mellom fag- og brukermiljøene lover godt. Det samme gjør grunnideologien om likeverdig samspill mellom fag- og brukerkompetanse; ikke minst på lærings- og mestringsfeltet. Helsebegrepet kjent som Salutogenese (m/primærfokus på friskfaktorer/det som fører til helse og fravær av sykdom) får gradvis også større plass i Norden. Vi har eget spesialkurs om dette, som også kommer i (forenklet) artikkelform snart i Mestringsmagasinet vår.

På den ene siden styrker denne utviklingen brukeres og pårørendes rettigheter, og dermed adekvat oppfølging. Samtidig stimulerer den også hjelpe- og støtteapparatets evne til forståelse og faktisk iverksettelse av brukertilpassede tiltak. Utviklingen bidrar derfor til å oppheve den tildels utdaterte maktubalansen mellom brukere og faglærte. Vi sikter da til områder hvor slik ubalanse verken tjener brukere, pårørende, ei heller fagpersonell og hjelpeapparatet generelt.

Blant en rekke temaer utvikler vi nå forøvrig også en etterspurt artikkel Kristen arbeider med. Arbeidstittelen er; "Maktbalanse og maktubalanse i den nye helsekjeden", så følg med. Som modul i ett av spesialkursene vi snart legger ut tror vi synspunktene favnes både av brukere og majoriteten av nytenkende og målrettede representanter for fagmiljøene og forskere i Norden.

De positive trendene nevnt ovenfor støtter jeg allerede, sammen med et flott team av eminente samarbeidspartnere, via deltagelse i ulike fora og spennende prosesser. Formålet for disse initiativene er ikke minst å styrke brukere og fagekspertise i inn- og utland. Fokuset her er økt gjensidig forståelse, forskning, utvikling; og iverksettelse av tiltak som styrker nøkkelgrupper og katalysatorer i det jeg kaller verdikjeden for et bedre og sterkere liv - for alle!

 

 

Happy_Lady

CARPE DIEM!  

Tid for handling på alle nivåer

"De fleste mennesker lever ikke i dag; de planlegger kun dagen i morgen..."

Ikke minst på mestringsfeltet er det kritisk å "gripe dagen" på en proaktiv måte. Med dette mener jeg også at vi som hjelpere og brukere sammen velger å ta grep for å kanalisere ny forståelse og gryende samspill på alle nivå innen helse, velferd og levekår. Dermed blir veien videre enklere og mer farbar for alle leddene i den verdifulle helsekjeden. Med dette i tankene ønsker jeg deg tilbake som gjest på Mestringsforum.no så fort som mulig. Jeg vil at du får en bredere forståelse for hvordan vi akter å gjennomføre det vi brenner for, samt bli bedre kjent med teammedlemmene som bringer inn synergieffektene vi trenger for å lykkes.

Ønsker du kontakt mens vi ferdigstiller nye presentasjoner og innlegg når du meg på telefon eller mail (kristen(a)mestringsforum.no). Vi kan da prate nærmere om hvordan vi kan gi deg et løft, eller hvordan akkurat du og (evt.) din organisasjon kan inngå i et spennende samarbeid for å styrke vårt totaltilbud. Lev vel & på gjenhør!

Med vennlig hilsen

Kristen L. Skogrand
Kognitiv-Emosjonell Terapeut, Trener, Forfatter & Coach-Mentor
Initiativtaker, Mestringsforum.no

PS: Husk å signere opp for vårt GRATIS nyhetsbrev idag!

 

 

 

Tilbake til toppen av siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til toppen av siden


Mestringsforum.no er et tiltak etablert av Kristen L. Skogrand

Mårveien 34, N-3160 Stokke - Tlf: (+47) 474 444 05 - Mail: kskogrand(a)gmail.com
Leder: Kristen L. Skogrand - Mobil: (+47) 474 444 05
Seniorrådgiver: Psykolog Sigurd Stubsjøen - Mobil: 902 20 100 - Mail: sigurd.stubsjoen(a)gmail.com


FØLG MESTRINGSFORUM:

Facebook Twitter 

FØLG KRISTEN L. SKOGRAND:

Facebook Twitter 

FØLG SIGURD STUBSJØEN:

Facebook Twitter